נתון מחושב
החזר חודשי סכום תקופה
סכום הלוואה
תקופה בחודשים
החזר חודשי
ריבית שנתית
מדד שנתי
ערך ללא הצמדה למדד ערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בסוף התקופה